2018 YILI İTİBARİYLE DERNEK ÜYE KAYITLARIMIZ TEKRAR GÜNCELLENMEKTEDİR,YENİ ÜYELİK YADA ÜYELİK KONTROLÜ İÇİN KASIMPAŞA İŞ MERKEZİNDEKİ DERNEK LOKALİMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.***BADEMLİ DERNEK YÖNETİMİ***
Duyurular
DERNEK RESMİ ÜYELİK FORMU İÇİN ;
 
 
LİNK'TEKİ BAĞLANTIDAN ÜYE FORMUNU DOLDURARAK DERNEK LOKALİMİZE MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ.

AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK RESMİ ÜYE LİSTEMİZDEN ÜYELİK KONTROLÜNÜZÜ YAPABİLİRSİNİZ

http://www.bademlidernegi.com/MakaleGoster.aspx?ID=30&YazarID=16

DERNEĞİMİZE MADDİ VE MANEVİ YARDIMLARINIZI BEKLİYORUZ


- DUYURU -

***DERNEK LOKALİMİZ TEKRAR FAALİYETE GEÇMİŞTİR***

 

TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ LOKALİMİZE BEKLİYORUZ... 

 

Antalya Hava Durumu
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 5,3369   5,3465
EURO 6,0714   6,0823
       
Namaz Vakitleri
Özlü Sözler
İstemek "istiyorum" demek değil, harekete geçmektir. (A.Maurrois)
Sponsorlarımız
Anket
Derneğimizin Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?


 
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
BADEMLİ BELDESİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR !
 
 

 

 

 

 

Bilgilendirme | Kamuoyuna Duyuru

Bademli Sınırlarımız İçinde büyükşehir belediyesinin ihale usulü ile satmak istediği Yayla ve Meralarımızı ikinci bir başka şahıslara satılamayacağını, bunun için gerek hukuki gerekse maddi manevi tüm süreçleri ile mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi bildiririz.

Bademli Beldesi yalnız değildir. Sahipsiz hiç değildir !

Görüşmelerimiz menderes türel ile devam etmektedir.

21.08.2017

 

 

Antalya belediyesinde ki ihalede yaşanan olaylar yerel basında da yer aldı !

> Mera Ar­be­de­si

Ak­se­ki’nin Ba­dem­li Ma­hal­le­si’ndeki 361 bin met­re­ka­re­lik mera ala­nı­nın An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nde ihale yo­luy­la sa­tı­şı sı­ra­sın­da ger­gin anlar ya­şan­dı. İha­le­ye ka­tı­lan ve mera alan­la­rı için ve­ri­len fi­ya­tı yük­sek bulan Ak­se­ki Ba­dem­li Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Hasan Güven fe­na­laş­tı. Or­ta­lık ka­rı­şın­ca ihale iptal edil­di.

 

An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, dün Ak­se­ki’nin Ba­dem­li Ma­hal­le­si sı­nır­la­rın­da olan 361 bin met­re­ka­re­lik otlak alan açık ihale usulü ile sa­tı­lı­ğa çı­ka­rıl­dı. İha­le­nin ol­du­ğu sa­at­te Ak­se­ki Ba­dem­li Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği üye­le­rin­den yak­la­şık 20-30 kişi de be­le­di­ye­ye geldi. Otlak ye­ri­nin sa­tıl­ma­sı­nı is­te­me­yen köy­lü­ler ile be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri ara­sın­da ar­be­de çıktı. Ak­se­ki Ba­dem­li Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Arif Al­bay­rak yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ak­se­ki’nin hay­van­cı­lık­la ge­çi­nen bir bölge ol­du­ğu­nu 361 bin met­re­ka­re­lik alan­da hay­van­la­rın ot­la­tıl­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek, otlak ye­ri­nin de­de­le­rin­den kal­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. 
“KAN ÇIKAR”
Al­bay­rak, “Bü­tün­şe­hir Ya­sa­sı ge­re­ği köy­ler ma­hal­le olun­ca bu­ra­sı da Bü­yük­şe­hir’e bağ­lan­dı ve direk el koy­du­lar. Hiç de­ğil­se iha­le­ye gi­re­lim ye­ri­mi­zi biz ala­lım dedik, ama şimdi açık ihale ile ya­pın­ca durum biraz de­ğiş­ti. Bu­ra­da büyük kan çıkar. De­de­le­ri­mi­zin za­ma­nın­da olan yer­ler. Bu­ra­sı kö­yü­mü­ze çok yakın ot­la­ki bir yer­dir” dedi. İha­le­ye Der­nek Baş­ka­nı­mız Hasan Güven ve ma­hal­le muh­ta­rı Dur­muş Ali Özen var. Bizim dı­şı­mız­da 4 kişi var. En azın­dan bize satın di­yo­ruz, ama ona da ya­naş­mı­yor­lar. Biz bu yeri der­nek adına almak is­ti­yo­ruz. Bize iha­le­ye kimse gir­me­yecek de­nil­di, ama son da­ki­ka 4 kişi girdi. Bir şey­ler dö­nü­yor, ama an­la­ma­dık” diye ko­nuş­tu. 
BAŞ­KAN FE­NA­LAŞ­TI
Bu böl­ge­nin 7’den 70’e Ba­dem­li Köyü’nün mülkü ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Al­bay­rak, Ba­dem­li’de başka bir yerin daha iha­ley­le sa­tıl­mak sa­tıl­dı­ğı­nı, onu da yine 50 bin lira ve­re­rek ken­di­le­ri satın al­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Köy­lü­ler, yüzde 70’inin AK Par­ti­li ol­du­ğu­nu ve bu iha­le­den sonra toplu is­ti­fay­la başka bir par­ti­ye ge­çe­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, top­rak­la­rı­nı sat­tır­ma­ya­cak­la­rı­nı kay­det­ti. 400 mil­yon­la açı­lan iha­le­nin 1 mil­yon 500 bin ci­va­rı­na gel­di­ği sı­ra­da Der­nek Baş­ka­nı Güven, içe­ri­de fe­na­lık ge­çir­di. Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri am­bu­lan­sı ça­ğır­dı­ğı sı­ra­da köy­lü­ler ka­pı­la­rı yum­ruk­la­ya­rak, baş­ka­nı dı­şa­rı çı­kar­ma­la­rı­nı is­te­di. Çevik kuv­vet po­lis­le­ri­nin de mü­da­ha­le et­ti­ği ihale kav­ga­sın­da köy­lü­ler ile be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri ara­sın­da ar­be­de çıktı. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Genel Sek­re­te­ri Birol Ekici dı­şa­rı çı­ka­rak köy­lü­le­ri ya­tış­tır­ma­ya ça­lış­tı. Baş­kan Güven’in du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Ekici, am­bu­lans ça­ğır­dık­la­rı­nı has­ta­ne­ye gö­tü­rü­le­ce­ği­ni söy­le­di. İha­le­nin ise iptal edil­di­ği du­yu­rul­du.

 


21.08.2017 Okunma Sayısı: 513Yazdır

 

 DİĞER HABERLER

Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Son Ziyaretçi Yorumları
Erdal Ünal
Yönetimde olan arkadaşlarıma yeni dönemde başarılar diliyorum.Dernek yönetimini destekleyen arkasında duran bütün hemşerilerime şükranlarımı sunarım.

Safvet Sağlam
Başarılarınızı Kutlarım

Süleyman Polat
Tüm hemşehrilerime sevgiler selamlar, geçmişlerimize Allah rahmet eylesin., hayatta olanlara merhametiyle muamele eylesin.Siteye Emeği geçenlerden Allah razı olsun, hayırlı hizmetler temenni ederim


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 85
Dün: 127
Toplam: 74881